GPDR – PrivatlivspolitikOplysninger om behandling af personoplysninger METZ Kranio Sakral Terapi indsamler om dig


1. METZ Kranio Sakral Terapi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du METZ Kranio Sakral Terapi?

METZ Kranio Sakral Terapi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder kontaktoplysninger nedenfor.

METZ Kranio Sakral Terapi

Strandvejen 99

4600 Køge

CVR-nr.: 38982486

telefon: 60871104

e-mail: metz@faaroikroppen.dk


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

METZ Kranio Sakral Terapi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • • METZ Kranio Sakral Terapi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre behandlingerne.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af:

  • • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I METZ Kranio Sakral Terapis tilfælde behandler METZ Kranio Sakral Terapi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at METZ Kranio Sakral Terapi har indhentet samtykket.


Legitime interesser, der følger med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker behandlingen af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.


Kategorier af personoplysninger

METZ Kranio Sakral Terapi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kategorier af personoplysninger:

• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

• Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere METZ Kranio Sakral Terapi

METZ Kranio Sakral Terapideregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

• rådgivere og databehandlere


5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

METZ Kranio Sakral Terapi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.


6. Opbevaring af dine personoplysninger

Opbevaring af dine personoplysninger er nødvendige så længe behandling pågår. I forhold til dit behandlingsforløb opbevares dine personoplysninger i max. 2 år efter dit seneste besøg eller indtil du beder om at oplysningerne slettes. Dog kan øvrige lovgivningskrav, f.eks. regnskabsmæssige fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.


7. Retten til at trække samtykke tilbage

METZ Kranio Sakral Terapi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte METZ på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte METZ Kranio Sakral Terapi.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som METZ Kranio Sakral Terapi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet hvor METZ Kranio Sakral Terapis almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må METZ Kranio Sakral Terapi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, METZ Kranio Sakral Terapi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.